powrót do strony logowania regulamin jak uzyskać dostęp do systemu? formularz zgłoszeniowy
REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU SPRZEDAŻY
AERECO WENTYLACJA sp. z o.o. w Warszawie
(dalej "Regulamin")
INFORMACJE OGÓLNE
 1. Właścicielem Internetowego Systemu Sprzedaży wersja 1.0 (dalej System) jest AERECO wentylacja sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kasprzaka 7, 01-211 Warszawa (dalej Aereco), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Przedsiębiorców. Spółka posiada poniższe, dodatkowe numery identyfikacji: NIP 5272256495, REGON 016116167.
 2. System gwarantuje możliwość zamawiania i kupowania nawiewników okiennych, będących w aktualnej ofercie handlowej Aereco za pośrednictwem sieci Internet, 24 godziny na dobę. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Aereco są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty, instrukcje obsługi i są objęte pełną gwarancją producenta.
 3. Klientem Aereco, korzystającym z Systemu, może być wyłącznie przedsiębiorca w rozumieniu art.431 Ustawy z dnia 23/04/1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz.93, z późn. zm.). Ponadto ogranicza się prawo do korzystania z Systemu do przedsiębiorców, zajmujących się produkcją okien.
 4. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem strony www.zamow.nawiewnik.pl. Zastrzega się, że jest to jedyna strona internetowa za pośrednictwem której może dojść do zawarcia ważnej umowy sprzedaży pomiędzy Aereco i jej Klientem.
 5. Klient zainteresowany korzystaniem z Systemu ma obowiązek przesłać drogą elektroniczną, kompletnie oraz prawidłowo wypełniony oraz podpisany: formularz zgłoszeniowy do Systemu, dostępny na stronie www.zamow.nawiewnik.pl/zgloszenie. Nadto Klient ma obowiązek załączenia kopii dokumentu ewidencyjnego lub rejestrowego jego Firmy. Po otrzymaniu ww. dokumentów Aereco dokonuje weryfikacji zgłoszenia Klienta i następnie przesyła mu pocztą elektroniczną na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym zweryfikowany formularz zgłoszeniowy i Regulamin do podpisu. Klient po podpisaniu ww. dokumentów przesyła je listem poleconym na adres Aereco. Opisane wyżej dokumenty wymagają podpisu/podpisów osób umocowanych do reprezentowania Klienta, zgodnie z dokumentem ewidencyjnym lub rejestrowym Firmy Klienta.
 6. Niezwłocznie po otrzymaniu przez AERECO, kompletnego, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz podpisanego Regulaminu, Klient drogą elektroniczną na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym otrzyma dane umożliwiające dostęp i korzystanie z Systemu tj: login użytkownika oraz hasło dostępu.
 7. Aereco nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki zagubienia login'u i/lub hasła dostępu, jak również za skutki udostępnienia tych danych osobom trzecim przez Klienta, niezależnie od przyczyn takiej utraty lub udostępnienia. W szczególności Aereco nie bada, czy osoba która zalogowała się do Systemu i złożyła zamówienie, dokonała tego za wiedzą i zgodą Klienta. Na Kliencie spoczywa obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia ww. danych dostępowych do Systemu.
SKŁADANIE I REALIZCJA ZAMÓWIEŃ
 1. Klient dokonuje zamówienia poprzez zalogowanie się do Systemu, wypełnienie aktywnego formularza zamówienia i wysłanie zamówienia w formie elektronicznej do Aereco, za pośrednictwem Systemu.
 2. Formularz zamówienia umożliwia Klientowi wybór zamawianego towaru, określenie jego ilości, a także ustalenie sposobu odbioru towaru i zapłaty należności. Klient może również przekazać uwagi dotyczące składanego zamówienia.
 3. W ramach procedury zamawiania Klient uzyska informacje o dostępności danego towaru, jego cenie, uzyskanych rabatach oraz łącznej cenie za nabywany towar, terminie płatności i kosztach transportu.
 4. Klient przyjmuje do wiadomości, że w wyniku złożenia zamówienia w sposób przewidziany w Regulaminie, dochodzi do zawarcia pomiędzy Klientem i Aereco umowy sprzedaży, o której mowa w art.535 i nast. Kodeksu Cywilnego.
 5. Po dokonaniu zamówienia Klient dostaje pocztą elektroniczną wiadomość ze wskazaniem daty i numeru zamówienia, opisem zamówionego towaru, wskazaniem cen jednostkowych i łącznej ceny do zapłaty, czasu, miejsca i sposobu odbioru, kosztów transportu i terminu zapłaty za towar.
 6. Realizację zamówień Aereco rozpoczyna niezwłocznie po ich otrzymaniu w ramach Systemu, z zastrzeżeniem pkt.14 Regulaminu.
 7. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego towaru w magazynie Aereco. W razie braku dostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego częściowej realizacji bądź anulowaniu całości zamówienia, ewentualnie o wydłużeniu czasu oczekiwania na cały zamówiony towar.
 8. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do odbioru/wysyłki. Realizacja częściowa zamówienia będzie realizowana jedynie w uzgodnieniu Aereco - Klient.
 9. Klient może anulować zamówienie lub dokonać w nim zmian tylko do czasu wystawienia faktury przez Aereco. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest wyłącznie za zgodą Aereco w drodze kontaktu z Opiekunem Klienta, a następnie anulowania lub zmiany przez Aereco. Telefony kontaktowe do Opiekuna Klienta znajdują się na stronach Systemu.
 10. Sposób i koszty dostawy będą wskazywane każdorazowo w zamówieniach. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
 11. Przy przesyłkach kurierskich szacunkowy czas dostawy tj. czas realizacji zamówienia i czas dostawy wynosi 3 dni roboczych.
 12. Aereco przy dostawie towarów korzystać będzie z profesjonalnych przedsiębiorstw pocztowych, kurierskich lub przewozowych. Aereco nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia dostaw lub szkody wyrządzone przez ww. przedsiębiorstwa.
 13. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 14. Klient może odebrać towar osobiście na własny koszt we wskazanym magazynie Aereco. W takiej sytuacji Klient ma obowiązek uzgodnić z osobą o której mowa w pkt.16 Regulaminu termin i miejsce odbioru. Z chwilą odbioru na Klienta przechodzi prawo własności towaru.
 15. Odbierając towar Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, oraz czy jej zawartość ilościowa i jakościowa jest zgodna z zamówieniem. W wypadku zgłoszenia przez Klienta braków ilościowych w późniejszym czasie, Aereco nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności.
 16. O stanie realizacji zamówienia Klient na bieżąco jest informowany w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu.
 17. Aereco dopuszcza następujące formy płatności za towary sprzedawane za pośrednictwem Systemu:
  • gotówka i przelew przy odbiorze własnym lub dostawie przesyłką kurierską;
  • karta kredytowa przy odbiorze własnym;
  • przedpłata przelewem przy odbiorze własnym Klienta.
POSTANOWIENIA DODATKOWE
 1. Aereco oświadcza, że wszystkie towary dostępne w ofercie Aereco objęte są gwarancją producenta. Do każdego towaru dołączona jest karta gwarancyjna Jeżeli po odbiorze/dostawie towaru Klient stwierdzi wady jakościowe może zgłosić roszczenia gwarancyjne w siedzibie Aereco.
 2. Aereco zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów i usuwania dotychczasowych, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, wprowadzania lub uchylania rabatów, a także wprowadzania innych zmian.
 3. Aereco nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie widomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. Aereco nie gwarantuje dostarczenia powiadomień na wskazany adres poczty elektronicznej. Do sprawdzenia aktualnego stanu zamówienia zalecamy korzystanie z informacji zawartych w Systemie. Powiadomienia pełnią funkcję pomocniczą.
 4. Różnice  wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta  (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.
 5. Aereco dołoży należytej staranności, aby oferta towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas aktualizacji, ewentualne rozbieżności będą korygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia.
 6. Ceny i rabaty podane w Systemie są ważne tylko w ofercie internetowej, w wypadku składania zamówień za pośrednictwem Systemu. Nie obowiązują one w innych formach sprzedaży stosowanych przez Aereco.
 7. Klient zobowiązuje się do zachowania w poufności wszystkich informacji jakie uzyskał lub uzyska w wyniku dostępu do Systemu, a w szczególności w zakresie stosowanych cen i rabatów. W razie naruszenia wyżej opisanego zobowiązania Klient zobowiązuje się do naprawienia powstałej z tego tytułu szkody na zasadach ogólnych.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Aereco.
 2. Klient niżej złożonym podpisem potwierdza, że akceptuje w całości treść Regulaminu i wyraża zgodę na jego stosowanie.
 3. Regulamin jest dostępny dla Klientów przez cały okres funkcjonowania Systemu na stronie www.zamow.nawiewnik.pl/regulamin
 4. Aereco zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Regulaminu w części lub w całości. O zmianie Regulaminu Klient zostanie poinformowany przez Aereco w ramach Systemu w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym. Jeżeli Klient złoży zamówienie w ramach Systemu po dostarczeniu mu ww. informacji, uznaje się że akceptuje zmieniony Regulamin.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 11/11/2007 r.